Regulamin świadczenia usługi
posadowienia kontenera i odbioru odpadów

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Wykonawcę – spółkę Skip Group Żwawiak spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-017) ul. Syrenia 8A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000962481, tel. +48603600600, e-mail zlecenia@skipgroup.pl, usługi podstawienia do dyspozycji Klienta kontenera i odbioru kontenera z odpadami, zwanej dalej usługą.

2. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich umów, o których mowa w ust. 1, chyba że Strony w formie dokumentowej postanowiły odmiennie co do poszczególnych warunków świadczenia usługi lub w sposób wyraźny wyłączyły w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Klient potwierdza, że osoby działające / mieszkające przy wskazanym przez niego miejscu posadowienia kontenera (w szczególności pracownicy, brygadziści, kierownicy robót, dozorcy, domownicy) są upoważnione przez Klienta do poświadczania odbioru / wydania kontenera i czynienia szczegółowych uzgodnień co do poszczególnych elementów usługi. Powyższe nie nakłada na Wykonawcę obowiązku każdorazowego poświadczania wydania kontenera.

§ 2

1. Poprzez zawarcie umowy Wykonawca oddaje Klientowi do używania wybrany kontener na odpady oraz następnie dokonuje odbioru kontenera wraz z odpadami określonymi w umowie, zaś Klient zobowiązany jest w szczególności do wskazania miejsca posadowienia kontenera, uprzedniego uzyskania zgody na dysponowanie tym miejscem przez cały okres posadowienia kontenera, w tym (jeśli taka potrzeba zachodzi) uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego, należytego postępowania z kontenerem do czasu jego odbioru i zapłaty ceny.

1a. W odniesieniu do klientów będących przedsiębiorcami, (w tym w szczególności w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli zwracają się o wystawienie dokumentu księgowego innego niż paragon bez nr NIP, kontener zostanie odebrany po wystawieniu przez klienta karty przekazania odpadów lub po złożeniu przez klienta oświadczenia, potwierdzającego, że klient nie generuje więcej niż 10 ton odpadów rocznie.

2. Zlecając usługę Klient wskazuje miejsce, w którym Wykonawca, działając na rzecz klienta ma pozostawić kontener oraz wielkość kontenera. Poprzez wskazanie miejsca posadowienia Klient potwierdza, iż droga dojazdowa do miejsca posadowienia kontenera, w szczególności podłoże oraz szerokość i wysokość przejazdu, umożliwiają przejazd pojazdu Wykonawcy wraz z wypełnionym kontenerem, a ewentualne ryzyka uszkodzenia drogi przejazdu, w szczególności nawierzchni, wynikające z masy pojazdu z wypełnionym kontenerem, obciążają Klienta. Parametry drogi dojazdowej muszą umożliwiać w szczególności dojazd większego pojazdu, jeżeli z uwagi na ciężar wsadu do kontenera, odbiór wymaga podstawienia pojazdu o większej nośności. W szczególności Klient pokrywa ewentualne szkody, jeśli dojazd do wskazanego przez Klienta miejsca posadowienia kontenera wymaga przejazdu np. przez chodniki, tereny zielone, miejsca prowadzenia instalacji lub przewodów, miejsca lokalizacji obiektów budowlanych lub urządzeń, np. szamba. Klient zobowiązany jest:

a) udostępnić miejsce posadowienia kontenera, w szczególności posiadać tytuł prawny do tego miejsca przez cały okres posiadania kontenera, z uwzględnieniem maksymalnego terminu przysługującego Wykonawcy dla odebrania kontenera, zapewnić możliwość stabilnego i bezpiecznego posadowienia kontenera, zapewnić dojazd do miejsca posadowienia samochodem o odpowiednim tonażu, w zależności od wybranego rodzaju kontenera i możliwość manewrowania w celu posadowienia i odbioru kontenera.

b) w przypadku, jeżeli kontener ma być posadowiony na terenie zamkniętym, Klient zobowiązany jest zapewnić możliwość posadowienia i odbioru kontenera w godzinach zwykłej pracy Wykonawcy. Postanowienia ust. c) stosuje się odpowiednio.

c) w przypadku, jeżeli kontener ma być posadowiony na terenie otwartym, Klient zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie wszelkie konieczne uzgodnienia z właścicielem terenu, w szczególności uzyskać i opłacić wszelkie zgody wymagane dla posadowienia kontenera na drodze publicznej przez cały okres posiadania kontenera, z uwzględnieniem maksymalnego terminu przysługującego Wykonawcy dla odebrania kontenera. Wszelkie koszty zgód obciążają Klienta, a w sytuacji, jeśli Wykonawca miałby zostać obciążony opłatą lub karą za zajęcie terenu wskazanego przez Klienta, Klient zobowiązany będzie do zwrotu Wykonawcy wszelkich kosztów, którymi Wykonawca został obciążony, jak i do naprawienia przekraczającej je szkody.

d) pozostawać w dyspozycji pod podanym przez siebie numerem telefonu, celem uzgodnienia godziny transportu kontenera. W braku możliwości kontaktu z Klientem, Wykonawca może wstrzymać się z transportem kontenera do Klienta do czasu ponownego nawiązania kontaktu.

3. a) Kontener pozostaje w dyspozycji Klienta od chwili przystąpienia do czynności jego posadowienia przez okres podstawienia określony w umowie. Jeżeli Strony nie dokonają odmiennych uzgodnień w formie dokumentowej, przyjmuje się, że okres podstawienia wynosi 72 godziny dla kontenerów o umownej pojemności do 4,7 m3 włącznie i 7 dni (wliczając dzień, w którym dokonano posadowienia), dla kontenerów o umownej pojemności powyżej 4,7 m3.

b) Po upływie okresu posadowienia Wykonawca w terminie kolejnych 7 dni roboczych odbierze kontener. Klient zobowiązany jest umożliwić Wykonawcy dokonanie odbioru, w szczególności z terenu zamkniętego, w wybranych przez Wykonawcę godzinach, pomiędzy 6.00 a 22.00. W tym celu Klient zobowiązany jest pozostawać w dyspozycji pod podanym przez siebie numerem telefonu, celem uzgodnienia godziny odbioru kontenera. Na wypadek nieobecności Klienta lub braku możliwości kontaktu, Klient poprzez fakt udzielenia zlecenia jednocześnie upoważnia Wykonawcę i jego pracowników do wstępu na teren, w tym teren zamknięty, na którym posadowiono kontener, celem jego odbioru. W przypadku, jeżeli Klient zobowiązany jest do zapłaty nieuiszczonej ceny lub dopłat wynikających z późniejszych uzgodnień lub postanowień niniejszego regulaminu, Wykonawca może wstrzymać się z odbiorem kontenera do czasu uiszczenia przez Klienta wszelkich należności. Taka sytuacja jest traktowana jako brak możliwości odbioru kontenera z przyczyn leżących po stronie Klienta.

W przypadku braku możliwości odbioru kontenera z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, Klient zapłaci Wykonawcy:

– wynagrodzenie za każdy kolejny dzień posiadania kontenera w wysokości 10% pierwotnie uzgodnionej ceny za usługę,

– wynagrodzenie za każdy dodatkowy przejazd samochodu celem odbioru kontenera w wysokości 20% pierwotnie uzgodnionej ceny za usługę.

c) Klient może zgłosić Wykonawcy wcześniejsze zapełnienie kontenera, co nie wpływa na cenę usługi. W takim wypadku Wykonawca, w drodze swobodnej decyzji może, przy uwzględnieniu wewnętrznych harmonogramów odbioru, dokonać wcześniejszego odbioru kontenera. Brak wcześniejszego odbioru kontenera nie jest podstawą żadnych roszczeń Klienta.

d) Klient może zgłosić Wykonawcy potrzebę dłuższego posiadania kontenera. Zgłoszenie potrzeby nie jest dla Wykonawcy wiążące. W przypadku uzgodnienia zasad wydłużenia okresu posadowienia, termin odbioru kontenera ulega odpowiedniemu przesunięciu. Jeśli w formie dokumentowej nie uzgodniono inaczej, opłata za każdy dzień wydłużonego posiadania kontenera wynosi 10% pierwotnie uzgodnionej ceny za usługę.

4. Postanowienia ustępów poprzedzających oraz pozostałe postanowienia umowne stosuje się odpowiednio do współpracy obejmującej cykliczne podstawianie kontenerów, w szczególności na czas prowadzenia danej inwestycji. W takim wypadku, w ramach uzgodnionej ceny, Klient może posiadać dany kontener przez czas nieoznaczony, a Wykonawca będzie odbierał kontener po każdorazowym zgłoszeniu mu potrzeby wymiany kontenera / zakończenia współpracy. Klient zobowiązany jest nadto do zwrotu posiadanych kontenerów na każde żądanie Wykonawcy, z zachowaniem trzydniowego okresu wypowiedzenia.

§ 3

1. Od chwili przystąpienia do czynności posadowienia kontenera do chwili jego odbioru, z uwzględnieniem maksymalnego terminu przysługującego Wykonawcy dla odebrania kontenera, wszelkie ryzyka dotyczące utraty lub uszkodzenia kontenera, zapełnienia kontenera przez osoby trzecie, opłat lub kar z tytułu braku zgody na zajęcie miejsca posadowienia kontenera, wyrządzenia szkody na skutek posadowienia kontenera, obciążają Klienta. Klient nie jest uprawniony do używania kontenera w celu innym niż gromadzenie odpadów oraz nie jest uprawniony do samodzielnego przemieszczania kontenera. Nadto Klienta obciąża obowiązek utrzymania czystości w bezpośrednim otoczeniu kontenera, jak również Klient ponosi konsekwencje naruszenia tego obowiązku.

2. Klient zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy kontener w stanie niepogorszonym.

3. W zależności od postanowień umowy, kontener służy do wywozu odpadów:

a) gruzu,

b) ziemi – to jest czystej ziemi bez jakichkolwiek domieszek lub zanieczyszczeń, w tym materiałem biologicznym takim jak gałęzie lub glina,

c) odpadów zmieszanych / ziemi innej niż wskazana w punkcie b) / papy, szkła / trawy syntetycznej – dalej zwanych łącznie odpadami zmieszanymi.

W żadnym wypadku Klient nie może umieszczać w kontenerze odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów z azbestu.

4. a) W przypadku, jeżeli umowa dotyczy wywozu odpadów będących gruzem, a po stronie Klienta zajdzie potrzeba zapełnienia kontenera także odpadami zmieszanymi, Klient zobowiązany jest przed umieszczeniem odpadów zmieszanych uzgodnić telefonicznie z Wykonawcą zmianę sposobu wykorzystania kontenera i zmianę wysokości ceny. W braku takiego uzgodnienia Wykonawca może odmówić odbioru kontenera, a Klient zobowiązany jest usunąć nieprawidłowe wypełnienie.

b) W przypadku jeżeli umowa dotyczy wywozu odpadów będących gruzem, a Klient nie poczyni uzgodnienia, o którym mowa w punkcie a) a także nie poinformuje o umieszczeniu w kontenerze odpadów zmieszanych najpóźniej w chwili odbioru kontenera, w szczególności jeżeli fakt umieszczenia odpadów zmieszanych ujawni się przy opróżnianiu kontenera w miejscu składowania gruzu, Klient niezależnie od obowiązku zapłaty umówionego wynagrodzenia za podstawienie kontenera na gruz:

– zleci dodatkową usługę odbioru odpadów zmieszanych, polegającą na utylizacji odpadów zmieszanych, które już zostały w kontenerze przeznaczonym na gruz umieszczone, za cenę usługi podstawienia kontenera dla odpadów zmieszanych, lub

– zwrotnie odbierze umieszczone w kontenerze na gruz odpady zmieszane, pokrywając koszty zwrotnego transportu w zryczałtowanej wysokości równej połowie uzgodnionej ceny za usługę podstawienia kontenera na gruz.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, jeżeli Klient nie zleci usługi dodatkowej oraz nie dokona zwrotnego usunięcia / odbioru odpadów, Wykonawca według własnego wyboru:

a) dokona utylizacji odpadów zmieszanych, umieszczonych przez Klienta w kontenerze na gruz, we własnym zakresie, a Klient zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości równej czterokrotności uzgodnionej między stronami ceny za usługę podstawienia kontenera na gruz, lub

b) pozostawi niezgodne z umową odpady w miejscu posadowienia kontenera luzem lub przepakowując je w wybrane przez siebie opakowanie. Posiadaczem tych odpadów pozostaje Klient, który też ponosi wszelkie konsekwencje pozostawienia odpadów, w tym zajmowania przez odpady miejsca uprzednio zajmowanego przez kontener Wykonawcy. Wykonawca może obciążyć Klienta kosztami wyładowania i pozostawienia odpadów.

c) zleci innemu przedsiębiorcy odbiór i utylizację odpadów, zwłaszcza w sytuacji, jeżeli w kontenerze zostaną umieszczone odpady, na transport lub przetwarzanie których Wykonawca nie ma stosownego zezwolenia, w tym odpady niebezpieczne. Koszt usługi innego przedsiębiorcy obciąża Klienta, a Klient zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy ten koszt.

6. Klient może zapełnić kontener do jego objętości wskazanej w umowie oraz w limicie dopuszczalnej masy zawartości kontenerów netto. W przypadku przekroczenia objętości:

a) Wykonawca może wyrazić zgodę na odbiór kontenera po uzgodnieniu z Klientem dopłaty do ceny i uiszczenia dopłaty przez Klienta,

b) Wykonawca może odmówić odbioru kontenera, w szczególności, jeżeli bezpieczny transport przepełnionego kontenera nie jest możliwy, a Klient zobowiązany jest usunąć nadmiarowe wypełnienie. Postanowienia ust. 5 b) i c) stosuje się odpowiednio.

7. Limit dopuszczalnej masy zawartości kontenerów netto wynosi:

pojemność kontenera w m3 zawartość limit dopuszczalnej masy zawartości netto
8 m3 1. odpady zmieszane lub

2. gruz / ziemia

8 ton
14 m3 odpady zmieszane 8 ton
16 m3 gruz / ziemia 10 ton
18 m3 odpady zmieszane 10 ton
40 m3 odpady zmieszane 10 ton

8. W przypadku przeładowania kontenera, to jest wypełnienia go przez Klienta ponad limit dopuszczalnej masy zawartości netto Klient zobowiązany jest do usunięcia z kontenera na żądanie Wykonawcy nadmiarowego wypełnienia własnym staraniem i na własny koszt.

W przypadku braku usunięcia nadmiarowego wypełnienia w momencie odbioru kontenera, Wykonawca według swojego wyboru:

– pozostawi kontener u Klienta do czasu usunięcia przez Klienta nadmiarowego wypełnienia lub zastosowania innych niżej wskazanych sposobów postępowania. W takim wypadku Klient zapłaci Wykonawcy kwoty określone w § 2 ust. 3 b) niniejszego Regulaminu,

– pozostawi nadmiarowe odpady, na terenie, na którym kontener był posadowiony lub odbierze je na koszt Klienta. Postanowienia ust. 5 b) i c) stosuje się odpowiednio, a w wypadku odbioru własnego, Wykonawca obciąży Klienta stawkami, jak za kolejną usługę.

8a. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio w sytuacji, jeżeli Klient zaniedbał obowiązku utrzymania czystości w bezpośrednim sąsiedztwie kontenera.

9. W przypadku, jeżeli przeładowanie kontenera ujawni się w trakcie lub po załadowaniu kontenera na pojazd i spowoduje uszkodzenie pojazdu, wszelkie koszty naprawy pojazdu obciążają Klienta.

10. W przypadku, jeżeli na skutek okoliczności wskazanych powyżej, to jest nieprawidłowego lub nadmiarowego wypełnienia kontenera, Wykonawca wykona dodatkowy przejazd celem odbioru kontenera lub ulegnie wydłużeniu okres posiadania kontenera przez Klienta, Klient niezależnie od należności wyżej wskazanych, zapłaci Wykonawcy:

a) wynagrodzenie za każdy kolejny dzień posiadania kontenera w wysokości 10% pierwotnie uzgodnionej ceny za usługę,

b) wynagrodzenie za każdy dodatkowy przejazd samochodu celem odbioru kontenera w wysokości 20% pierwotnie uzgodnionej ceny za usługę.

11. Klient zobowiązany jest powstrzymać się od umieszczania w kontenerze jakichkolwiek odpadów niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz odpowiednio zabezpieczyć kontener przed umieszczeniem takich odpadów przez osoby trzecie. Wszelkie koszty utylizacji takich odpadów, jak również koszty odbioru przeładowanego kontenera ponosi Klient, także w szczególności w wypadku odbioru tak wypełnionego kontenera, zwłaszcza jeśli odbiór podyktowany jest oceną Wykonawcy, iż pozostawienie kontenera do momentu rozładunku przez Klienta stwarzałoby zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub mienia bądź gdy potrzeba odbioru została zgłoszona przez służby takie jak policja, straż miejska, pogotowie, straż pożarna lub przez administratora terenu, na którym kontener został posadowiony. Jeżeli charakter odpadów to umożliwia Wykonawca może według swojego wyboru także pozostawić niebezpieczne odpady, na terenie na którym kontener był posadowiony. Postanowienia ust. 5 b) i c) stosuje się odpowiednio.

12. Wskazana w ofercie Wykonawcy pojemność kontenera obejmuje zarówno pojemność w obrębie kontenera, jak i dopuszczalne wypełnienie ponad obrys kontenera, zgodnie z grafiką poglądową – do pojemności ofertowej. Wymiary kontenera przedstawiają się następująco:

 

Pojemność ofertowa przybliżone wymiary kontenera po obwodzie przybliżony obwód dla potrzeb zajęcia pasa drogowego
1,7m3 2,05×1,1×0,8 2,25m2
2,7m3 2,3×1,3×1 2,99m2
3,7m3 2,9×1,38×1,15 4,00m2
4,7m3 2,9×1,38×1,4 4,00m2
6m3 3,15×1,8×1,25 5,67m2
8m3 3,65×1,82×1,5 6,64m2
14m3 4,6×1,85×1,92 8,51m2
18m3 6,3×2,53×1,6 15,93m2
40m3 7,35×2,45×2,6 18,01m2
KP8 3,7×1,77×1,68 6,55m2
KP10 4,2×1,82×1,68 7,64m2

 

DOBRZE    /   ŹLE

§ 3A

1. Wykonawca może oferować także dodatkową usługę polegającą na wystąpieniu w imieniu Klienta do właściwego organu o zgodę na zajęcie pasa drogowego.

2. Objęcie dodatkowej usługi umową wymaga obok wyraźnego ustalenia tego z Klientem, także udzielenia Wykonawcy przez Klienta pełnomocnictwa administracyjnego. Usługa obejmuje:

– wystąpienie w imieniu Klienta do organu o stosowną zgodę na zajęcie pasa drogowego,

– opłacenie opłaty skarbowej,

– bieżącą kontrolę terminu odbioru kontenera w powiązaniu z okresem wnioskowanego zajęcia pasa drogowego. Powyższe nie zwalnia Klienta od odpowiedzialności, jeżeli Klient nie wykonał obowiązków umownych lub w inny sposób uniemożliwił odbiór kontenera w terminie zgodnym z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego.

3. W przypadku, jeżeli organ zwróci się do Klienta z informacją o wszczęciu postępowania administracyjnego lub innym pismem, z którego wynikać będzie, iż organ zmierza do ustalenia odpowiedzialności Klienta za zajęcie pasa drogowego, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Wykonawcę i współdziałać z Wykonawcą w toku sprawy. W przypadku zaniechania tego obowiązku, Klientowi nie przysługuje możliwość żądania od Wykonawcy zwrotu nałożonej na niego kary, jeżeli jest to wynikiem niepodniesienia przez klienta dostępnych zarzutów lub niezgłoszenia dowodów.

§ 4

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy ceny uzgodnionej przy zawarciu umowy i ewentualnie podwyższonej w przypadkach określonych w Regulaminie. Cena płatna jest z góry, najpóźniej gotówką przy wydaniu kontenera. Wykonawca może udostępnić także inne metody płatności.

§ 5

1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami, znajdują zastosowanie postanowienia określone w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę w sposób niewadliwy. Wykonawca udziela odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Wykonawca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

3. a) Klient – konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

b) Klient może odstąpić od umowy, składając Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wolę odstąpienia Klient powinien wyrazić w drodze jednoznacznego oświadczenia i przesłać je Wykonawcy pocztą lub pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w siedzibie Wykonawcy. Oświadczenie można też złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu lub na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do prawa konsumenckiego, ale nie jest to obowiązkowe. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

c) Z zastrzeżeniem punktu d) i e), w przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wykonawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wykonawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Wykonawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

d) Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 prawa konsumenckiego (to jest w przypadku, jeżeli klient wnosił aby rozpocząć świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy), Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia

e) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Wykonawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Niniejszym Wykonawca informuje, iż w przypadku zgody Klienta, co do wykonania umowy przed terminem do odstąpienia od umowy, po spełnieniu świadczenia przez Wykonawcę, Klient utraci prawo odstąpienia od umowy.

5. Realizując obowiązek ustawowy Wykonawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, wskazując, iż są one określone w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące tych sposobów Klient może uzyskać u powiatowych rzeczników praw konsumentów. Informacja powyższa nie nakłada na Wykonawcę obowiązku wyrażenia zgody na sposób rozwiązania sporu określony w w/w ustawie.

§ 6

1. Wykonawca informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe Klientów i osób działających w ich imieniu, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres wykonania umowy, NIP, numer rachunku bankowego w celu: wykonania umowy, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami oraz w celu prowadzenia rozliczeń podatkowych. Przetwarzanie danych w w/w celach będzie następowało przez okres odpowiednio realizacji umowy, zaspokojenia świadczeń / przedawnienia roszczeń, ustawowy okres przechowywania ksiąg i dokumentów podatkowych, zaś podstawą przetwarzania danych są przesłanki konieczności przetwarzania dla wykonania umowy, uzasadniony interes prawny Wykonawcy, wyrażający się w prawie do Sądu i obowiązek prawny.

Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz o prawach osób, których dane dotyczą dostępna jest na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem https://skipgroup.pl/obowiazek-informacyjny.

2. W tym miejscu Wykonawca dodatkowo zwraca uwagę, iż w celu wykonania umowy, jak również w celu obrony przed roszczeniami, w tym wynikającymi z zasad utrzymania porządku w gminach, Wykonawca przetwarzać może dane obejmujące: imię i nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania i PESEL klienta. Wykonawca informuje, iż dane te może przekazywać w szczególności podmiotom takim jak: urzędy lub odpowiednie podmioty zarządzające drogami, placami, parkingami etc., strażom miejskim, policji, prokuraturze, sądom, kancelariom prawnym. Wykonawca w tym miejscu ponownie przypomina, iż obowiązek zapewnienia dostępu i możliwości korzystania z miejsca posadowienia kontenera, jak i wszelkie związane z tym opłaty, obciążają Klienta.

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

2. Z wyłączeniem umów zawartych z Klientami będącymi konsumentami, spory wynikające z umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym miejscowo wg siedziby Wykonawcy.

3. Z wyłączeniem umów zawartych z Klientami będącymi konsumentami, w każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Klienta, maksymalna łączna wysokość odszkodowania podlega ograniczeniu do kwoty stanowiącej równowartość ceny danej usługi.

4. W przypadku, jeżeli niniejszy regulamin odnosi się do ceny, jako podstawy naliczania opłat, jako cenę przyjmuje się cenę brutto.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2023 i zastępuje poprzednią wersję regulaminu.

 

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Skip Group Żwawiak spółka komandytowa

ul. Syrenia 8A, 61-017Poznań,

email: …………………………

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi posadowienia kontenera i odbioru odpadów.

– Data zawarcia umowy ……………………………………………..

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………

– Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………….

………………………………………………………………..

Data i podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)