Porady dotyczące wywozu gruzu i odpadów

Czy kontener może stać na ulicy? Procedura postawienia kontenera na pasie ruchu

2 listopada 2021
Wywóz gruzu i śmieci w Poznaniu

Czy kontener może stać na ulicy? Jak uzyskać pozwolenie na postawienie kontenera? 

Remont w centrum miasta wiąże się z wieloma wyzwaniami. Przed jego rozpoczęciem należy dobrze rozplanować etapy pracy. W przypadku budowy lub remontu domku jednorodzinnego mamy dodatkowo do dyspozycji część działki gdzie możemy składować materiały i odpady poremontowe. Remontując mieszkanie w bloku, nie mamy tyle szczęścia. 

Przestrzeń dookoła domu wolnostojącego przydaje się do umieszczenia niezbędnych rzeczy i składowania odpadów budowlanych. Materiały budowlane, jak i powstałe śmieci, można systematycznie gromadzić na prywatnej posesji. Podczas remontu w bloku nie dysponujemy prywatnym placem, jednak nie zmienia to faktu, że podczas prac powstaje duża ilość odpadów, które należy odpowiednio zutylizować.

Wywóz gruzu z załadunkiem HDS

Co możemy zrobić z powstającymi śmieciami? Czy można je uznać za odpady komunalne?

Pojemniki na odpady komunalne nie są przeznaczone do składowania śmieci remontowych i budowlanych, ponieważ mogą one zawierać substancje niebezpieczne i szkodliwe dla środowiska. Prawo nakazuje osobną ich utylizacje, a nieprzestrzeganie tego zalecenia wiąże się z karą pieniężną.

Utylizacja śmieci powstałych podczas remontu i budowy

Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem jest postawienie kontenera na odpady budowlane i remontowe. Świadczony wywóz odpadów przez naszą firmę pozwoli Ci się ich pozbyć. Kontener na gruz i odpady budowlane występuje w różnych rozmiarach, co spełnia oczekiwanie naszych klientów, niezależnie od wielkości podejmowanego przedsięwzięcia. Wynajęcie kontenera powoduje pozbycie się problemu powstających odpadów. Świadczymy wywóz gruzu i śmieci w Poznaniu oraz okolicach. Mamy duże doświadczenie w danej dziedzinie i doradzamy klientom, w jaki sposób ustawić kontener na terenie nieruchomości wspólnej, aby zachować łatwy dostęp do pojemnika a tym samym nie naruszać komfortu korzystania ze wspólnej przestrzeni.

Jak uzyskać pozwolenie na postawienie kontenera?

Wynajem kontenera i umieszczenie go na terenie nieruchomości wspólnej musi być poprzedzone uzyskaniem odpowiedniego pozwolenia. 

W  przypadku  gdy kontener umieszczamy na parkingu, podjeździe, podwórku, chodniku czy osiedlowej uliczce, należy złożyć odpowiedni wniosek o pozwolenia na postawienie kontenera do wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni

Jeżeli zamierzamy ustawić kontener na terenach nienależących do żadnej wspólnoty mieszkaniowej, musimy złożyć wniosek do urzędu gminy lub miasta.

Kontenery umieszczone na pasie drogowym terenu miejskiego, który znajduje się w administracji ZDM – Zarządu Dróg Miejskich, wymagają zgody danego organu. 

Należy złożyć dokumenty i wniosek o zajęcie pasa ruchu, który jest dostępny na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich.

Kontener na śmieci w Poznaniu

Niezbędne dokumenty do złożenia w ZDM, aby uzyskać pozwolenia na postawienie kontenera:

 1. Wniosek: „Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (z wyjątkiem handlu i reklam)”.
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, w przypadku wniosku o umieszczenie kontenera wypełniony szkic.
 3. Formularz oświadczenia na opłaty za wbudowanie urządzenia w pas drogowy ulicy.
 4. Potwierdzenie uzgodnienia dokumentacji (NK) – kopia uzgodnienia,
 5. Oświadczenie o:
  -posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę,
  -zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót,
  -zamiarze budowy.
 6. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów, lub pieszych.
 7. Zgłoszenie wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu – zgodnie z pouczeniem Miejskiego Inżyniera Ruchu.
 8. Harmonogram robót.
 9. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia na odtworzenie nawierzchni przez jednostkę specjalistyczną.
 10. Dokumenty rejestrowe firmy: Regon, NIP oraz dla podmiotów prawnych wypis z KRS; dla podmiotów fizycznych wypis z ewidencji działalności gospodarczej, Pesel.
 11.  W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 12. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność pobrania).

Ważne!

Wypełniony wniosek, załączniki i formularze podpisują osoby umieszczające kontener w pasie drogowym. Wszystkie dokumenty należy doręczyć minimum 30 dni przed rozpoczęciem robót do placówki Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, która znajduje się przy ul. Wilczak 17. Ważne jest także zabezpieczenie nawierzchni, na której ustawimy kontener przed porysowaniem i zniszczeniem – można pod niego podłożyć np.: płytę OSB.

Ustawienie kontenera wiąże się z symboliczną opłatą za zajęcie pasa drogowego. Opłata wyliczana jest indywidualnie, a jaj wielkość zależy od  wielkości zajmowanej powierzchni, kategorii zajmowanej drogi i  elementu zajmowanego pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr XLV/469/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

Co się dzieje w momencie umieszczenia kontenera na drodze bez otrzymania pozwolenia?

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia nakazuje się natychmiastowe przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobierana jest opłata karna w wysokości dziesięciokrotności należnej opłaty.