Porady dotyczące wywozu gruzu i odpadów

Kogo dotyczy opłata recyklingowa

24 maja 2022
symbol recyklingu

Opłata recyklingowa – kogo dotyczy? Skąd się wzięła?

Jesteś właścicielem sklepu lub hurtowni, w których oferujesz swoim klientom torby na zakupy z tworzyw sztucznych? Jeśli tak jest, musisz liczyć się z wieloma różnymi obowiązkami, takimi jak zadbanie o zawsze świeże produkty, odpowiednio zorganizowany wywóz śmieci, a także z obowiązkiem uiszczania opłaty recyklingowej. Zastanawiasz się, czym jest owa opłata, skąd się wzięła i czy na pewno dotyczy Twojego biznesu? Wszystko szczegółowo wyjaśniamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury.

Spis treści

  1. Czym jest i kogo dotyczy opłata recyklingowa?
  2. Jakie rodzaje toreb na zakupy objęte są opłatą recyklingową?
  3. Jakie są stawki opłaty recyklingowej?
  4. Kary związane z opłatą recyklingową
  5. Kiedy i gdzie należy wnosić opłatę recyklingową?
  6. Dodatkowe obowiązki związane z opłatą recyklingową
  7. Podsumowanie

Czym jest i kogo dotyczy opłata recyklingowa?

Opłata recyklingowa 2020 to opłata, którą zobowiązany jest rozliczyć każdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferuje swoim klientom reklamówki i woreczki z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w danym miejscu. Co więcej, takie przedsiębiorstwo ma także obowiązek prowadzić ewidencję nabytych i wydanych reklamówek, a także składać co roku specjalnie sprawozdanie – czym szczegółowo zajmiemy się w dalszej części tekstu.

Przedsiębiorca ma obowiązek pobierać opłatę recyklingową od każdej nabytej przez klienta torby. Ma to na celu zniechęcenie konsumentów do jej poboru i zmotywowanie ich do noszenia własnej torby na zakupy. Opłata recyklingowa za reklamówki nie dotyczy jednak nabywających takie torby foliowe pod warunkiem, że służą one do bezpośredniego pakowania żywności np. warzyw czy owoców.

Jakie rodzaje toreb na zakupy objęte są opłatą recyklingową?

Warto zwrócić uwagę, na to, czym są wspomniane torby na zakupy. Jak mówi Ustawa o opakowaniach, za torbę na zakupy z tworzywa sztucznego uznaje się „torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego”. Jednak to nie wszystko, ponieważ treść wspomnianej ustawy wyróżnia dwa rodzaje toreb objętych opłatą recyklingową:

– lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, których grubość materiału jest mniejsza niż 50 mikrometrów,

– pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego, których grubość materiału jest równa lub większa niż 50 mikrometrów.

Ustawa o opakowaniach wyróżnia także bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, których grubość materiału jest mniejsza niż 15 mikrometrów. Torby te wymagane są ze względów higienicznych lub oferowane są jako podstawowe opakowanie żywności luzem, przyczyniając się do zapobiegania marnowania żywności. Nie ma obowiązku uiszczania opłaty recyklingowej od tego typu reklamówek, jednak wyłącznie, gdy stosowane są one w wyżej wymienionych przypadkach.

Mając na uwadze torby foliowe, czyli torby z tworzywa sztucznego, warto zapoznać się z samą definicją tworzywa sztucznego. Tworzywo sztuczne to materiał składający się z syntetycznych lub zmodyfikowanych polimerów, do których dodane zostać mogły inne substancje i które mogą być wykorzystywane jako główny strukturalny składnik toreb na zakupy.

pojemniki do recyklingu

 

Jakie są stawki opłaty recyklingowej?

Pamiętać należy, że prowadząc jednostkę handlową, nie można wydawać toreb za darmo, uiszczając opłatę recyklingową we własnym zakresie. W pobieranej od klienta opłacie za wydawane torby na zakupy, uwzględnić trzeba opłatę recyklingową. Stawka opłaty recyklingowej za jedną reklamówkę wynosi 20 groszy. Jednak stawki te mogą różnić się w zależności od miejsca – stanowić mogą całkowity koszt torby lub zostać doliczone do ceny ustalonej indywidualnie przez przedsiębiorcę. W ostatnim przypadku całkowita opłata ponoszona przez klienta zawierała będzie właściwą cenę torby oraz doliczoną do niej opłatę recyklingową.

Kary związane z opłatą recyklingową

Za wydawanie toreb na zakupy z tworzywa sztucznego i niepobranie za to opłaty recyklingowej, przedsiębiorcy grozi administracyjna kara pieniężna. Kara ta wynieść może od 500 zł do nawet 20 tysięcy złotych. Podmiotem kontrolującym przestrzeganie przepisów przez przedsiębiorców w tym zakresie jest Inspekcja Handlowa. W sprawach związanych z opłatą recyklingową stosowane są odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Kiedy i gdzie należy wnosić opłatę recyklingową?

Od 01.01.2020 opłatę recyklingową za wprowadzone do obrotu torby z tworzywa sztucznego należy wnieść do 15 dnia miesiąca, który następuje po kwartale, w którym została pobrana. Oznacza to, że opłatę za pierwszy kwartał wnieść trzeba do 15 kwietnia danego roku. Z kolei sprawozdanie za wprowadzone do obrotu torby z tworzywa sztucznego złożyć należy do 15 marca każdego roku za rok poprzedni – o tym szczegółowo w kolejnym punkcie.

Opłatę przelewa się na specjalne konto bankowe prowadzone przez właściwy dla miejsca prowadzonej działalności Urząd Marszałkowski. Chcąc zdobyć szczegółowe informacje w tym temacie, również należy skontaktować się z właściwym dla danej lokalizacji Urzędem Marszałkowskim. Niektóre urzędy publikują numery rachunku bankowego na swoich stronach internetowych.

plastikowe butelki do recyklingu

 

Dodatkowe obowiązki związane z opłatą recyklingową

1. Obowiązkowy wpis do systemu BDO

System BDO to inaczej rejestr przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są objęte opłatą recyklingową torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Rejestr BDO stanowi część bazy danych na temat produktów i opakowań, a także na temat gospodarki odpadami. Aby wpis do rejestru BDO był prawidłowy, należy złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO w prawidłowym urzędzie marszałkowskim przed rozpoczęciem działalności, w której klientom oferowane będą torby z tworzywa sztucznego. Taki wniosek złożyć można także online – przez Profil Zaufany lub usługę e-dowód. W tym momencie warto zaznaczyć, że marszałek województwa na wpisanie danego przedsiębiorstwa do rejestru BDO ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie do rejestru BDO.

Posiadanie indywidualnego konta w rejestrze BDO jest koniecznie do złożenia rocznego sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych toreb. Co niemniej ważne, do momentu uzyskania indywidualnego numeru rejestrowego – wpisu do tabeli 7 działu VI rejestru BDO, nie można prowadzić działalności, w której klientom oferowane są torby foliowe. Za prowadzenie takiej działalności bez wymaganego wpisu do systemu BDO grożą administracyjne kary pieniężne w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł, a także kara aresztu lub grzywny, która wymierzana jest przez sąd. Także niewłaściwy wpis do rejestru BDO może skutkować przykrymi sankcjami.

2. Obowiązek składania sprawozdań rocznych na temat nabytych i wydanych toreb na zakupy

Właściwy wpis do rejestru BDO jest niezbędny do złożenia obowiązkowego rocznego sprawozdania, zawierającego informacje o liczbie nabytych i wydanych lekkich oraz pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Takie sprawozdanie złożyć można elektronicznie po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto w systemie BDO.

Warto mieć na uwadze, że sprawozdania, zaczynając od sprawozdania za ubiegły rok, dotyczą całego poprzedniego roku kalendarzowego i składać je należy do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Składanie takich sprawozdań z wydanych i nabytych reklamówek ma na celu łatwą weryfikację przez Urząd Marszałkowski prawidłowości rozliczeń reklamówek oraz związanych z tym kwot, które wpłacone zostały na jego konto bankowe.

3. Obowiązek prowadzenia ewidencji nabytych i wydanych toreb

Należy także prowadzić ewidencję nabytych i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Taka ewidencja może być prowadzona w postaci papierowej bądź elektronicznej, niezwykle ważna jest tu jednak systematyczność. Prowadzenie takiej ewidencji pozwoli na łatwiejsze sporządzenie sprawozdania, które złożyć należy do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego.

Będąc właścicielem kilku sklepów lub hurtowni, prowadzić należy osobną ewidencję dla każdego z tych punktów i przechowywać ją przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą informacje.

Podsumowanie

Jak można zauważyć, opłata recyklingowa 2020 nakłada szereg obowiązków na przedsiębiorstwa prowadzące jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferują swoim klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Trzeba zapoznać się z dużą ilością przepisów, składać dodatkowe wnioski, wykonywać kolejne rozliczenia i sprawozdania. Warto jednak mieć na uwadze, że opłata recyklingowa za reklamówki wprowadzona została głównie po to, aby zniechęcić konsumentów do nabywania toreb foliowych na zakupy. Takie torby są bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego, a ich rozkład trwa kilkaset lat. Nic więc dziwnego, że zalegają na wysypiskach śmieci, zaśmiecają morza, oceany, pola i lasy. Być może takie działania, jak wprowadzenie opłaty recyklingowej, chociaż częściowo zmniejszy zanieczyszczenie środowiska, które ulega zniszczeniu w dużej mierze właśnie przez tworzywa sztuczne.