Porady dotyczące wywozu gruzu i odpadów

Czym jest prawidłowa gospodarka odpadami i ile kosztuje

5 lipca 2022
Jak zamówić kontener na gruz

Ile kosztuje wywóz odpadów?

Odpowiednie gospodarowanie odpadami jest obecnie jednym z kluczowych działań dla jakości naszego życia. Może odbywać się ono wyłącznie w ściśle określony sposób. Nielegalny wywóz zanieczyszczeń do lasu lub na dzikie wysypiska podlega surowym karom, jest także niebezpieczny dla środowiska naturalnego i przyszłych pokoleń. Podpowiadamy, jak odpowiednio gospodarować śmieciami, aby wszystko odbywało się bezpiecznie i zgodnie z obowiązującym prawem oraz ile kosztuje wywóz odpadów.

Spis treści

 1. Dlaczego odpowiednie gospodarowanie odpadami jest także ważne?
 2. Jakie działania składają się na gospodarkę odpadami?
 3. Kto zajmuje się odpowiednią gospodarką odpadami komunalnymi i ustala jej koszty?
 4. Jakie obowiązki mają właściciele nieruchomości w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi?
 5. Jakie są możliwości oraz koszty wywozu odpadów wielkogabarytowych?
  1. Rozwiązania oferowanie przez miasta, gminy i powiaty
  2. Samodzielny wywóz odpadów
  3. Propozycje specjalistycznych firm
 6. Podsumowanie

Dlaczego odpowiednie gospodarowanie odpadami jest także ważne?

Często odpady postrzegane są jako problem, który rozwiązany zostaje po prostu po wyrzuceniu ich do śmietnika. Jednak ogromne znaczenie ma także to, do jakiego koloru pojemnika je wyrzucimy. Decyduje to nie tylko o ich dalszym losie, ale przede wszystkim o sukcesie całej gospodarki odpadami, która ma ogromny wpływ na życie współczesnej cywilizacji i jakości naszego życia.

Statystyczny mieszkaniec naszego kraju wytwarza rocznie nawet 315 kg śmieci i ta liczba regularnie rośnie. W efekcie odpady stają się coraz większym problemem środowiskowym, a wiele z nich trafia nie tam, gdzie powinny. Odpady możemy znaleźć wszędzie: w lasach, na polach, nad jeziorami, a nawet w górach, w morzach i oceanach. Wszystko to sprawia, że zanieczyszczona jest woda powierzchniowa i podziemna oraz gleba, tworząc zagrożenie nie tylko środowiska naturalnego, ale i przyszłości następnych pokoleń. Dlatego odpowiednie zagospodarowanie odpadów jest koniecznością – stanowi jedyny sposób na poradzenie sobie z wywoływanym przez odpady niebezpieczeństwem.

Jakie działania składają się na gospodarkę odpadami?

Na gospodarkę odpadami składa się wytwarzanie odpadów i gospodarowanie nimi, co ściśle określają specjalne normy w zakresie segregacji i selektywnej zbiórki oraz dalszego postępowania z odpadami. Wlicza się w to takie działania jak ich zbieranie, transport, przetwarzanie, nadzór, unieszkodliwianie i obrót nimi. Systemy gospodarki odpadami komunalnymi tworzone są na podstawie idei segregacji i recyklingu odpadów i zawartych w nich surowców – co jest obecnie najbardziej pożądaną metodą zagospodarowania zanieczyszczeniami.

Pierwszymi ogniwami łańcucha odpowiedniej gospodarki odpadami są gospodarstwa domowe. To właśnie w zaciszu gospodarstwa domowego podejmowane są decyzje, do jakich pojemników trafiają dane śmieci. A od sposobu rozdzielania zanieczyszczeń, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Wyspecjalizowana firma odpowiedzialna za wywóz odpadów komunalnych odbiera poszczególne grupy odpadów i wywozi je do zakładu zagospodarowania, gdzie poddawane są procesowi oczyszczania, a następnie wyodrębniane są z nich surowce nadające się do dalszego odzysku. Po tym procesie odpady są przekazywane do recyklingu, gdzie nadawane jest im tzw. drugie życie.

 

Kto zajmuje się odpowiednią gospodarką odpadami komunalnymi i ustala jej koszty?

Na terenie całego kraju obowiązują te same zasady segregacji odpadów i zbierania ich w sposób selektywny. Za prowadzenie gospodarki zanieczyszczeniami oraz ich odbiór od mieszkańców i wywóz odpowiedzialne są samorządy gminne. Wszystkie zasady i całą organizację odbioru odpadów z terenu danej gminy określają odpowiednie uchwały rady gminy. Spośród metod określonych w uchwale, dla nieruchomości zamieszkałych, wybierana jest metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Warto jednak mieć na uwadze, że opłata za wywóz śmieci segregowanych różni się od stawki za odpady niesegregowane, która jest wyższa. Wyliczona opłata stanowi iloczyn właściwej stawki za odbiór odpadów ustalonej przez radę gminy i jednej z poniższych danych:

– liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

– powierzchni lokalu mieszkalnego,

– ilości zużytej wody na danej nieruchomości.

Z kolei stawka za odbiór odpadów, jaka obowiązywać ma na terenie gminy, ustalana jest z uwagą na:

– liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,

– ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,

koszt działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami naliczana jest od metra danej nieruchomości. Co więcej, wpływ na nią mają także przyczyny makroekonomiczne i systemowe. Do przyczyn makroekonomicznych należą: wysoka inflacja, wzrost cen paliw i prądu, wzrost kosztu odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych. Z kolei przyczyny systemowe to: obowiązek osiągania coraz wyższych poziomów recyklingu oraz wprowadzenie segregacji pięciu frakcji odpadów. Nie bez znaczenia jest także stały wzrost ilości odbieranych odpadów. Warto jednak mieć na uwadze, że od 1 kwietnia 2021 roku w życie weszło zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców posiadających Kartę Dużej Rodziny. Zwolnienie to wynosi 15% miesięcznie i odliczane jest od obecnie obowiązującej stawki.

Jakie obowiązki mają właściciele nieruchomości w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi?

Będąc właścicielem domu jednorodzinnego, wyposażyć należy się w worki lub pojemniki, które przeznaczone są do zbierania odpadów, trzeba je także utrzymać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W podobnym stanie utrzymać należy również miejsce gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, działania te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami.

W skład obowiązków właścicieli nieruchomości wchodzą również:

– zbieranie w sposób selektywny powstałych na danej terenie nieruchomości odpadów,

– gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,

– pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami,

– sprzątanie śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż danej nieruchomości,

– realizowanie innych obowiązków, jakie określone zostały w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Jakie są możliwości oraz koszty wywozu odpadów wielkogabarytowych?

 

Rozwiązania oferowanie przez miasta, gminy i powiaty

Aby w bezpieczny i legalny sposób pozbyć się odpadów o dużych gabarytach lub gruzu z remontu czy przebudowy domu, do wyboru jest kilka rozwiązań. Jednym z nich może być propozycja danego urzędu miasta, gminy lub powiatu. Instytucje te oferują usługę wywozu odpadów wielkogabarytowych, która odbywa się bezpłatnie. Dużą niedogodnością jest z kolei częstotliwość tych działań – wywóz odbywa się zazwyczaj zaledwie kilka razy w roku. Chcąc uzyskać dokładne informacje o terminach wywozu, należy skontaktować się przedsiębiorstwem komunalnym, które współpracuje z danym urzędem.

Samodzielny wywóz odpadów

Innym rozwiązaniem jest samodzielny wywóz odpadów wielkogabarytowych. Jednak możliwy jest on jedynie, gdy dysponujemy odpowiednim do tego sprzętem lub gdy jego ilość jest niewielka. Decydując się na tę opcję, odpady wywieść należy do lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK-u lub na specjalnie do tego przeznaczone wysypisko. W obu przypadkach warto wcześniej skontaktować się z miejscem odbioru odpadów, aby ustalić, czy na pewno można je oddać, ponieważ niektóre PSZOK-i mają określone pewne limity. Kwestia ta jest zazwyczaj uzależniona od indywidualnych ustaleń samorządów lokalnych.

Propozycje specjalistycznych firm

Jeśli samodzielny wywóz odpadów wielkogabarytowych nie jest możliwy, warto zainteresować się wynajmem specjalnych worków BigBag lub kontenerów. Wynajem kontenera odbywa się przy współpracy z firmą oferującą tego typu usługi. Przedsiębiorstwa takie znaleźć można praktycznie w każdym mieście w Polsce. Wybierając takie rozwiązanie, kontener może być dostarczony nawet tego samego dnia, w którym został zamówiony. Najczęściej pozostaje on do dyspozycji tak długo, jak tylko jest potrzebny. Warto wiedzieć, że kontenery mają różną wielkość, dzięki czemu łatwo można je dopasować do ilości i rodzaju odpadów. Po zapełnieniu kontenera przeznaczone specjalnie do ich przewożenia pojazdy odbierają pojemniki z zanieczyszczeniami, aby przewieźć je do miejsca, w którym odpady segregowane są, a następnie odpowiednio utylizowane.

 

Podsumowanie

Warto mieć na uwadze, że opłaty za wywóz odpadów ustalają samorządy, dlatego w poszczególnych gminach stała miesięczna kwota może różnić się między sobą – podobnie zasady odbioru śmieci i sposoby rozliczania opłat. Należy jednak pamiętać, że odpowiednia gospodarka odpadami niesie za sobą wiele korzyści dla środowiska naturalnego i przyszłych pokoleń, a także nas samych. Segregacja odpadów w gospodarstwie domowym, pozwala na minimalizację zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi. Inną zaletą rozdzielania odpadów jest także pozyskiwanie surowców wtórnych, co w efekcie przyczynia się do mniejszego zużycia zasobów naturalnych. Duże znaczenie ma także fakt, że selektywna zbiórka odpadów jest po prostu tańsza.